Sách Tổ chức kế toán của đơn vị chủ đầu tư và quản lý xây dựng trong doanh nghiệp

0
19Sách Tổ chức kế toán của đơn vị chủ đầu tư và quản lý xây dựng trong doanh nghiệp mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại
Tổ chức kế toán của đơn vị chủ đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng công trình trong các doanh nghiệp
Sách có kế cấu 07 chương:

CHƯƠNG I: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.2 QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

2.1 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ
2.2 KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN
2.3 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

2.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG III: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

3.1 NHIỆM VỤ – NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
3.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
3.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
3.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

3.6 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THỬ DỞ DANG VÀ THÀNH PHẨM CÙA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

4.1 NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

4.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẢI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

4.3 KẾ TOÁN CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

4.4 KẾ TOÁN TỔNG HỢP, TĂNG GIẢM TÀI SÁN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ TÁI SẢN VÔ HÌNH

4.5 KẾ TOÁN KHẤU HAO VÀ SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

4.6 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

5.1 NHIỆM VỤ – NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
5.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
5.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

6.1 NHIỆM VỤ – NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
6.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
6.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN GIÁ VỐN CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
6.4 TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
6.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
6.6 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG VII: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

7.1 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
7.2 BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/chung-khoan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here