Soạn thảo Tờ trình thành lập Ban quản lý dự án

8
37NỘI DUNG CHÍNH CỦA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Thành phần Ban quản lý dự án (BQLDA)
2. Chức năng, nhiệm vụ của BQLDA
3. Quyền hạn của BQLDA
4. Hoạt động của BQLDA

Trong đó,

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BQLDA
– Trực tiếp quản lý triển khai và điều hành Dự án đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật. Bao gồm các nhiệm vụ sau:
 Lập kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án
 Lập thủ tục xin giấy phép xây dựng (nếu có)
 Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kế hoạch đấu thầu) cho dự án
 Tổ chức thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Dự án giai đoạn trước và sau khi thi công xây dựng công trình
 Theo dõi quá trình thực hiện những nội dung đầu tư của dự án. Khi có sự thay đổi về nội dung đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô của dự án thì phải báo cáo cho Chủ đầu tư dự án
 Tổ chức /Phối hợp với tổ chấm thầu trong công tác thực hiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của Dự án theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt
 Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, tổng dự toán trong trường hợp có đơn vị tư vấn thiết kế được Chủ đầu tư dự án thuê thực hiện các nội dung này
 Trường hợp được chủ đầu tư dự án giao thực hiện việc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự án, tổng dự án cho từng hạng mục công trình hoặc toàn bộ gói thầu của dự án thì Ban quản lý dự án tự thực hiện
 Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại bảng tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhưng phải phù hợp với tổng tiến độ và các cột mốc quan trọng đã được duyệt
 Đánh giá tình trạng hiện tại của việc thực hiện dự án và nắm rõ các quy trình thực hiện dự án để lập kế hoạch quản lý và kiểm soát dự án
 Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao hoàn thành công trình, đào tạo vận hành; đề xuất Chủ đầu tư các biện pháp thích hợp để đảm bảo các thay đổi trên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng và tiến độ dự án
 Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành dự án
 Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu và yêu cầu các nhà thầu liên quan có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư
 Tổ chức nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục / gói thầu của dự án
 Đánh giá chất lượng dự án
 Xem xét việc huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công của các nhà thầu; đánh giá biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu; kiểm tra việc lập nhật ký thi công của nhà thầu hàng ngày
 Kiểm tra kế hoạch và các điều kiện để tiến hành việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao
 Thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng, thanh toán, quyết toán Hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu và quyết toán dự án
 Quản lý và lưu trữ các hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án tại các giai đoạn thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày thành lập ban và quản lý hồ sơ tài liệu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn nghiệm thu đưa công trình vào khai thác vận hành theo quy định của Chủ đầu tư dự án
 Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các nhà thầu thi công trên công trường, độn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của các nhà thầu
 Tổ chức, chủ trì các buổi họp giao ban tại công trường và tham gia các buổi họp do Chủ đầu tư chủ trì
 Xem xét, kiểm tra các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng) và các báo cáo khác của nhà thầu, của Ban giám sát và báo cáo cho Cấp thẩm quyền xem xét
 Giải quyết các khiếu nại liên quan, các sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
 Phối hợp với các đơn vị được Chủ đầu tư giao giám sát sát hoạt động của Ban quản lý dự án

QUYỀN HẠN CỦA BQLDA
– Tương tác phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan trong và ngoài công ty để thực hiện công tác quản lý dự án
– Thu thập thông tin, dữ liệu, các hồ sơ…có liên quan trong quá trình thực hiện công việc
– Thâm mưu ,đề xuất các ý kiến lên Cấp thẩm quyền liên quan quá trình quản lý thực hiện dự án

HOẠT ĐỘNG CỦA BQLDA

– Trưởng ban có trách nhiệm phân Công vai trò, nhiệm vụ của các thành viên và tổ chức chỉ đạo triển khai dự án
– BQLDA tổ chức họp định và đột xuất theo yêu cầu của các Cấp thẩm quyền
– Ban quản lý dự án tự giải thể sau khi nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: https://blockchainvietnam.vn

Xem thêm bài viết khác: https://blockchainvietnam.vn/chung-khoan/

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here